SHËRBIMET 

 Këshillim Ligjor

Law Firm - Emiljano Hajrulla, ofron: Këshillim ligjor për çështje familjare, civile, administrative, penale si dhe konsulencë për bizneset. Këshillimi ligjor konsiston në dhënie informacioni në lidhje me sistemin ligjor të Republikës së Shqipërisë etj. 

 

Përgatitje Aktesh

Law Firm - Emiljano Hajrulla, ofron: Përgatitjen e materialeve, memove, kërkesë - padive, kërkesa ankimore, rekurse, kërkesat përpara Gjykatës Kushtetuese, si dhe kërkesat për Gjykatën e Strasburgut. Përpilime dhe depozitime dokumentash në institucionet shtetërore përkatëse.

Lëxo më shumë

Përfaqësim Gjygjësor

Law Firm - Emiljano Hajrulla, një komponent të rëndësishëm të shërbimeve të saj ka: Përfaqësimin në gjykatat e rretheve gjyqësore, gjykatat e apelit, Gjykatën Kushtetuese, Gjykatën e Lartë, Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, prokurori, pranë organeve administrative etj. 

PRAKTIKAT

Çështje Administrative

Law Firm - Emiljano Hajrulla, ofron: Shërbime në lidhje me çështje administrative. Përgatitje e kërkesave drejtuar gjykatës së apelit, Gjykatës Kushtetuese, gjykatave ndërkombëtare ku aderon Republika e Shqipërisë. Shërbime lidhur me zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të gjykatave.

Çështje Tregtare

Law Firm - Emiljano Hajrulla, ofron: Shërbime për çështje tregtare të çdo lloji dhe çdo biznesi.Shërbimet më të detajuara janë këto:

  • Themelimi dhe regjistrimi i shoqërive tregtare.
  • Përgatitja e dokumentave ligjore.
  • Regjistrimi i zyrave të përfaqësimit.
  • Kërkimi dhe analiza e shoqërive.
  • Transferimi i kuotave dhe aksioneve. 

Lëxo më shumë

Çështje Civile

Law Firm - Emiljano Hajrulla, ofron: Shërbim ligjor për çështje të pjesëtimit të pasurisë ndërmjet bashkëshortëve, pjesëtimit të pasurisë me disa bashkëpronarë, çështje të legalizimit të ndërtimeve informale, çështje të trashëgimisë ligjore dhe testamentare, çështje të tokave bujqësore, çështje që lidhen me kthimin dhe kompensimin e ish- pronarëve.

 

PLOTËSONI FORMËN PËR KËSHILLIM LIGJOR

ADRESA NË HARTË